ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ镶黄旗举办传统察干伊产品大赛

镶黄旗首届金秋草原丰收节 传统 察干伊产品大赛

近日,镶黄旗举办首届金秋草原丰收节暨传统察干伊产品大赛。
来源:内蒙古启言网

Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |味蕾美食 and tagged .