ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ 中俄蒙美食文化节开幕

第六届中俄蒙美食文化节暨首届乌兰察布美食文化节隆重开幕

15日上午,第六届中俄蒙美食文化节暨首届乌兰察布美食文化节在乌兰察布市开幕。
来源:人民网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .