ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ斗羊大赛乐乡邻

ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠴᠧᠩ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ

ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠲ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠽᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠬᠡ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠡᠷᠦᠬᠡ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

山东聊城:斗羊大赛乐乡邻

9月12日,山东省聊城市阳谷县李台镇第十六届斗羊大赛在四连村文化广场举行,来自该县及周边20多个县市的养殖户带着200余只羊参赛,吸引大批村民前来观看。
 来源:新华社

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .