13 ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ 13城市试点集体土地建设租赁住房

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ 13 ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ 50 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠲᠦᠷᠤᠬᠥᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠂ ᠭᠤᠧᠠᠩᠵᠧᠤ ᠂ ᠬᠠᠩᠵᠧᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ 13 ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠥ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠥ 13 ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠂ ᠬᠠᠩᠵᠧᠤ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠮᠧᠨ ᠂ ᠦᠬᠠᠨ ᠂ ᠾᠧᠹᠧᠢ ᠂ ᠵᠧᠩᠵᠧᠤ ᠂ ᠭᠤᠧᠠᠩᠵᠧᠤ ᠂ ᠹᠦᠧᠸ ᠱᠠᠨ ᠂ ᠵᠤᠤ ᠴᠢᠩ ᠂ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠂ ᠴᠧᠩᠳᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠮ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 
 

两部委:13城市试点集体土地建设租赁住房

今后5年里,北京要建设的50万套租赁住房,它的土地储备将主要通过集体建设用地来安排。不只在北京,日前,国土资源部、住房城乡建设部还确定了上海、广州、杭州等13个城市,开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。
  这次试点的13个城市分别为北京、上海、南京、杭州、厦门、武汉、合肥、郑州、广州、佛山、肇庆、沈阳、成都,基本囊括本轮房价上涨较快的城市。
    来源:央视网

 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .