ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 不得重复测绘增加申请人负担

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ᠄ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠦ ᠬᠥᠷᠤᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠤᠨᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠂ ᠢᠯᠡᠬᠥᠴᠡ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ (ᠦᠯᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠥ ᠬᠥᠷᠤᠩᠭᠡ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ) ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠄《ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠯᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠥ ᠬᠥᠷᠤᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠦᠯᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠥ ᠬᠥᠷᠤᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠂ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠬᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 》ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

国土部:不得重复测绘增加申请人负担

针对当前在不动产登记中,个别地方出现重复测绘、额外收费等问题,国土资源部地籍司(不动产登记局)负责人9月7日明确指出:“对于前期行业管理中已经产生的测量成果,经不动产登记机构审核,符合不动产登记要求的,应当继续沿用,不再重复测量。”不得违规增加申请人负担。
  来源:法制日报

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .