ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ···全运会国际式摔跤男子古典式59公斤级,托尔巴图获得冠军

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 59 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠳᠦᠷᠦᠪᠠᠳᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 59 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠦᠪᠠᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

全运会国际式摔跤男子古典式59公斤级,托尔巴图获得冠军

全运会国际式摔跤男子古典式59公斤级,新疆选手托尔巴图获得冠军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .