ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ《ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ》 ᠢ᠋᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ蒙古国确定“母语日”

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ《ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ》 ᠢ᠋᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ 31 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶ᠍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠭᠡᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ 《ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ》 ᠢ᠋᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

蒙古国确定每年9月1日为“母语日”

据蒙古国媒体31日报道,根据蒙古国总统巴特图勒嘎日前签署的一项命令,蒙古国确定每年9月1日为“母语日”。
来源:新华网

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .