ᠳᠦᠴᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠲᠠᠪᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ···40岁吃绿菜 50岁吃黄色食物

ᠳᠦᠴᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠲᠠᠪᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠠᠨᠭᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ Cassandra Barns ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠲᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠴᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠡᠬᠦᠯᠲᠡᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠲᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠂ ᠦᠨᠲᠡᠭᠡ ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠩᠲᠡᠬᠦᠦ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠃ ᠡᠷᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ B ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ  ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃

ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠭᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠨᠤᠢᠷ ᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠠᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠃

ᠳᠦᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠲᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠵᠤ ᠮᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠠᠲᠠᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠲᠤᠨ  ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠲᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠃ ᠨᠢᠲᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠪᠦᠧᠧᠼᠠᠢ ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠤ ᠪᠠᠢᠼᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠨ ᠭᠤᠧᠠ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠦᠨᠲᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠷᠠᠲᠠᠰᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤ ᠮᠦᠷ ᠠᠷᠠᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠲᠡᠭ ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠢᠲᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠲᠠᠨ ᠳᠥ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠭᠡᠨ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠮᠠᠲᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠰᠦ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠺᠠᠯᠼ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ Dᠪᠤᠯ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠃ ᠺᠠᠯᠼ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠦᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ Dᠴᠦ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠃ ᠨᠠᠰᠦ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D12 ᠳᠤᠲᠠᠭᠲᠠᠲᠠᠭ ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D12 ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠲᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠲᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯᠳᠦᠢᠷᠦᠭᠴᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦᠨ ᠳᠤᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D12 ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ Ω-3 ᠪᠤᠯᠤᠨ Ω-6 ᠦᠭᠡᠬᠦᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠲᠤ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠷᠢᠬᠢ ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠠᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠲᠡᠭᠡᠷ  ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠭᠡᠭᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠲᠠᠭ ᠃

ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠲᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠠᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠤᠤᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠬᠦᠰᠢᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦᠨ ᠳᠤᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

40岁吃绿菜 50岁吃黄色食物

每个年龄段对营养的需求不同,虽然都是以营养均衡为基础,但还应该稍有所侧重。英国营养学家Cassandra Barns博士给了一些建议。

 20岁少吃加工食物

 20岁的年纪身体机能活跃,代谢速度较快,所以摄入的能量也相应多一些。然而,要确保你的能量是从营养丰富的食物中摄取的,比如全谷物、蔬菜、水果、蛋类和豆类,不要过度依赖加工食物。

 当身体机能比较活跃时,你需要的不仅仅是更多的能量,还有那些能帮助卡路里转化成能量的重要营养素。这些重要的营养素就包括B族维生素,B族维生素存在于燕麦、瘦肉、大多数种类的蔬菜、牛奶等食物中。

 相关阅读:郑州市第三人民医院药物科主任刘丹娜指出,通过药物补充B族维生素时,最好选用复合维生素B(包括维B1、烟酸、核黄素、维B6、维B12 等),因为B族维生素相互之间有协同作用,补充维B种类越丰富,治疗效果越好。

 30岁吃菜好色护皮肤

 到了30岁,生活压力越来越大。每餐吃一些全谷物和富含蛋白质的食物,避免垃圾食品,有助于缓解压力、平衡血糖。且要继续补充B族维生素。

 这个阶段通常开始出现皱纹,要多摄入水果蔬菜以增加身体抗氧化力。五颜六色的果蔬是最好的途径。多吃橙色的、红色的和紫色的食物,如红薯、胡萝卜和紫甘蓝等。

 相关阅读:苏北人民医院营养科赵绮华表示,紫色食物(如桑葚、紫薯、蓝莓等)富含抗氧化的花青素;绿色食物(如一切绿色蔬菜甚至绿藻)富含叶绿素,有助抗炎和帮助伤口愈合;黄色食物(比如胡萝卜、蛋黄等)富含叶黄素,是眼睛的好朋友;红色食物(如番茄、红莓)富含抗氧化的茄红素。

 40岁多吃绿菜护好肝

 这个年纪,生活和工作压力比较大,而当压力增大的时候,人体内镁元素的水平会降低,可以通过食用大量的绿叶蔬菜或者膳食补充剂来补充镁,它可以帮助放松肌肉、改善睡眠、平衡荷尔蒙。

 从40岁开始,我们开始明显感受到年龄的变化。关节开始疼痛,皱纹开始增多。从五颜六色的蔬菜中摄取大量具有抗氧化和抗炎症作用的营养素可以帮助延缓上述症状的出现。

 而且,你有没有发现:40岁醉酒的症状比20岁醉酒的症状持续的时间更长?这暗示着你的肝脏需要更多的保护。多吃深绿色的蔬菜、洋葱、大蒜和十字花科的蔬菜(比如花椰菜、甘蓝和圆白菜)能够保护你的肝脏。

 相关阅读:空军总医院放射治疗科主任夏廷毅表示,医生常嘱咐给肝癌患者的一句话是戒烟戒酒,日常饮食多营养、好吸收、少辛辣、忌油腻。为更好保护受损的肝脏,避免病情恶化,在此基础上还要再加上一句话:保肝护肝离不开蜂胶、酸奶、维生素这三宝。补充维生素建议大家多吃绿色蔬菜和水果,或者是在医生指导下药物补充。

 50岁多吃黄色食物

 通常,心脏的健康问题在这个年龄段很容易凸显出来。建议这个年龄的人群,多进行规律的运动,警惕膳食中食盐的摄入量,吃大量的蔬菜水果以摄取膳食纤维和抗氧化物质,对于保护心脏健康尤为重要。

 在从40岁到50岁的这十年中,你可能会出现明显的视力下降。叶黄素集中在视网膜黄斑上,可以帮助保护眼睛。为了减缓这种变化,可以多吃一些富含叶黄素的食物,比如菠菜、甘蓝、花椰菜、黄椒、南瓜、优质蛋类和奶类等。

 到了50岁的年纪,岁月的痕迹开始清晰地体现在皮肤上。因此,我们又多了一个需要大量食用橙色、黄色和绿色蔬菜的理由。这些食物提供的大量类胡萝卜素能有效对抗皮肤的损伤。

 相关阅读:中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红讲过,有关癌症、心脑血管疾病、糖尿病、骨质疏松等各方面多个营养流行病学调查均证明,吃菜多的人患这些疾病的风险较小。对于高血压、高血脂的人来说,还需更多的蔬菜摄入量。

 60岁多吃海产品护神经

 到了60岁,骨骼强度开始下降。钙和维生素D对于骨骼的强健尤为重要。除了在乳制品、绿色蔬菜和坚果中摄取钙,膳食补充剂也是不错的补充钙和维生素D的选择。年龄大的人通常容易缺维生素B12,它能保护神经细胞、促进大脑功能、改善红细胞携氧能力。鱼油和红肉是最好的天然维生素B12来源,而且海洋食物中的Ω-3和Ω-6脂肪酸,在促进眼睛、大脑和心脏的健康中扮演重要的角色。同时它们能帮皮肤形成屏障,防止皮肤水分流失,维持年轻态。

 相关阅读:对糖尿病患者而言,长期服用某些降糖药物的患者会缺乏某些微量元素。另外由于糖尿病患者多尿,常可使水溶性B族维生素随尿排出,因此需补富含B族维生素的食物。

 70岁多吃鱼蛋健健脑

 到了70岁,肌肉强度锐减导致行动迟缓,而这可能会带来更多健康问题。保持活力,比如走路、跳舞、网球或其他任何你喜欢的运动,都有助于缓解肌肉萎缩和关节僵硬。继续保持吃鱼油和姜黄的习惯能够帮助减缓炎症,增加关节的灵活性。

 好好保护大脑和记忆力要摄入鱼油和DHA对保护大脑都有效。蛋类也是保护大脑的优质食物。

 相关阅读:鱼肉蛋奶、豆腐、大豆或含纤维多的蔬菜的摄入,有助于体内乙酰胆碱(含量越高,记忆力越好)的合成。另外多吃糙米、全麦、蔬菜、水果,每天吃两把花生、瓜子。进餐时细嚼慢咽,增加大脑供血量。

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .