ᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩ 100 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ孙杨400自夺冠 赢得个人运动生涯第100枚金牌

ᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩ 100 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 400 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠤ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩ 3 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ 41 ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ 94 ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠰᠨ 100 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠠᠯᠬᠴᠢ ᠶᠦᠧᠧ ᠶᠦᠧᠧ ᠸᠸᠢ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠥᠢ)

孙杨400自夺冠 赢得个人运动生涯第100枚金牌

8月31日,天津全运会男子400米自由泳决赛在天津奥林匹克中心游泳跳水馆举行,浙江选手孙杨以3分41秒94夺得冠军,赢得了他个人运动生涯的第100枚金牌!

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .