ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 2.2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ··· 内蒙古2.2亿元旱情救灾资金 全部下拨到位

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 2.2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠭᠠᠩᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ  ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢ᠍ᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠪᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2.2 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ  ᠨᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠰᠦ ᠤᠮᠲᠠ ᠂ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠬᠤᠲᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠤᠷᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠥ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

内蒙古2.2亿元旱情救灾资金 全部下拨到位

《中国财经报》讯 面对今年入春以来,大部分盟市的严重旱情,按照急事急办、特事特办的原则,内蒙古财政厅目前将多方筹集的2.2亿元资金全部拨付到受灾盟市,重点用于受灾牧区人畜饮水、抗旱设施设备购置、饲草料调运等。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .