《ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ》ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠺ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ《喜鹊》特种邮票发行

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ《ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ》ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠺ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌《ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ》ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠺ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ 1.2 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

中国邮政发行《喜鹊》特种邮票

8月28日,一名集邮爱好者在江苏苏州邮政局展示《喜鹊》特种邮票。当日是传统节日七夕,中国邮政发行《喜鹊》特种邮票一套1枚,邮票面值为1.2元。
  来源:新华社

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .