ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ收买山羊

ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13644780362

收买山羊

收买山羊🐐 明天就出发!
速联系13644780362

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .