《 ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》  ᠨᠢ《 ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠠ“沙海”变“花海”

《 ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》  ᠨᠢ《 ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠤᠠᠤᠰᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 《 ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ《 ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ》 ᠶ᠋ᠢᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠮᠤᠤᠠᠤᠰᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠶᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠤ᠂ ᠤᠳᠪᠠᠯᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 3300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌᠌ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠎᠃

“沙海”变“花海”

初秋时节,地处宁夏银川市兴庆区境内的毛乌素沙漠边缘,一片绚丽花海与灰黄色的沙漠形成鲜明对比。这片“沙海”中的“花海”是宁夏艾伊薰衣草生态旅游观光基地利用三年时间,在毛乌素沙漠边缘建起来的。基地内种植薰衣草、马鞭草、九叶菊等十余种花卉及樟子松、新疆杨等二十余种树木,总面积达3300多亩。在种植花卉、树木恢复生态的同时,将花卉观光与沙漠体验旅游相结合,吸引不少游客。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .