FIFA ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠄ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠFIFA排名:巴西升至第一

FIFA ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠄ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ 77 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

FIFA排名:巴西升至第一

FIFA官网刚刚公布了各国国家队8月世界排名,巴西反超德国升至世界第1,德国则下滑至世界第2。中国队仍排在亚洲第8,世界第77位。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .