ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ – ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ···京昆高速陕西安康段发生车祸

ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ – ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ 23᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ - ᠺᠦᠨᠮᠢᠩ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠬᠦᠵᠤ᠂ 36 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ 13 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

京昆高速陕西安康段发生车祸

8月10日23时许,陕西省境内京昆高速公路安康段秦岭1号隧道发生一起大客车碰撞隧道口事故,造成车内36人死亡,13人受伤。目前伤者已送往当地医院救治,事故调查工作正在进行中。
  来源: 新华社

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点关注 and tagged .