ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ :ᠵᠢᠩ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ 6.6 ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ新疆:精河县发生6.6级地震

ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠳ᠋ᠥ 6.6 ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠡᠭᠦᠰᠪᠡ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠄ 8ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 7 ᠴᠠᠭ 27 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠲᠣ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ(ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ 44.27 ᠭᠷᠠᠳᠦᠰ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 82.89 ᠭᠷᠠᠳᠦᠰ )ᠳ᠋ᠥ 6.6 ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠠᠢ ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ  ᠨᠢ 11 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

新疆精河县发生6.6级地震

国家地震台网测定,北京时间8月9日7时27分,在新疆博尔塔拉州精河县附近发生6.6级地震,震中位于县城以南37公里处托里乡境内(北纬44.27度,东经82.89度),震源深度11千米。
 来源:澎湃新闻

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点关注 and tagged .