ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ未来三天天气变化

未来三天内蒙古天气变化

受高空槽和低层切变影响,预计未来三天,内蒙古地区将出现一次降水天气过程,东部部分地区雨势较大,高温减弱,气候凉爽宜人。
  来源: 中国天气网内蒙古站

Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .