ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ···巴西成功卫冕世界女排大奖赛冠军

2017 ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠪᠠ

  8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 6 ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠ 2017 ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠮᠦᠷᠤᠶᠢᠣᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

巴西成功卫冕世界女排大奖赛冠军

8月6日晚,2017世界女排大奖赛总决赛冠军争夺战在巴西和意大利之间上演。经过五局比拼,巴西队凭借出色的防守反击,成功卫冕世界女排大奖赛冠军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .