2017 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ · ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ···2017中国·苏尼特国际时装周在内蒙古开幕

2017 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ · ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ᠂ 2017 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ · ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ( ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠸᠩ ᠬᠤᠸᠠᠨ ᠰᠤᠩ)

2017中国·苏尼特国际时装周在内蒙古开幕

8月4日晚,2017中国·苏尼特国际时装周在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗开幕。 新华社记者 郑焕松 摄

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .