《ᠤᠬᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ》ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤᠢ航拍呼和浩特

《ᠤᠬᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ》ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤᠢ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ 《ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡᠲᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨᠰᠢᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠥᠢᠷᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠰᠤᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠢᠲᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

航拍呼和浩特

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .