ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠯ品味艺术乐趣

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠯ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠦ 《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ —— ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ》ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

品味艺术乐趣

近日,在呼和浩特市斯琴塔娜艺术博物馆,举行了“草原之约——中国油画名家邀请展”画展。本次画展由中国油画学会、斯琴塔娜艺术博物馆及内蒙古油画学会共同主办,庆祝自治区成立70周年。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .