《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠠ《戊戌年》特种邮票在京开印

《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠠ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠥᠢᠯᠡᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠮᠠᠷᠺ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌᠂ 2018 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

《戊戌年》特种邮票在京开印

8月2日,《戊戌年》特种邮票印刷开机仪式在北京举行,据了解,将于2018年1月5日正式发行。
来源:新华社

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .