ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ找男盆友啦

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ᠠᠨᠭᠬᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ 1.68 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ 50 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠠᠢ᠃ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 70 ᠳᠦᠮᠡ᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠤ ᠮᠠ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠪᠦᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ᠃

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13947111168

找男盆友啦

大家帮个忙:女,26岁,未婚,1.68米,体重50公斤,英国海归。貌美,爱好健身。

目前在一家顶级互联网公司做产品经理,工作稳定,年薪近70万。

西安有两套房,一套按揭,一套全款。

名下有一辆宝马5系上班时开。父母均是国家公务员。

她本人和家人现在非常着急,想请大家给介绍……

电话:13947117768

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .