2017ᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2017内蒙古高校招生工作落幕

文图无关

2017内蒙古高校招生工作落幕

7月30日,2017年内蒙古自治区普通高校招生录取工作全部结束。 据统计,2017年内蒙古自治区区内外高校共录取新生175258人。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .