2017 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ···15岁内蒙古姑娘在全国少年女子拳击锦标赛中夺冠

2017 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠ  2017 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 52 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠄ 《 ᠠᠶᠠᠰ ᠪᠤᠤᠺᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ》ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

15岁内蒙古姑娘在全国少年女子拳击锦标赛中夺冠

近日,15岁的内蒙古姑娘阿亚斯在2017年全国少年女子拳击锦标赛中夺得52公斤级冠军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .