ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠤᠯᠤᠨᠭᠭᠠᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》西乌旗活动中心举办少年汇报演出

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠤᠯᠤᠨᠭᠭᠠᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠳᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠳᠦ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢᠨ 《ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠤᠯᠤᠨᠭᠭᠠᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

西乌旗活动中心举办少年汇报演出

近日,内蒙古锡林郭勒盟西乌旗活动中心举办少年汇报演出。
来源:内蒙古启言网

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .