ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ···高铁动车推出网络订餐服务

 

ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠋ᠳ᠋ᠠᠩ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 27 ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
  7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ G᠂ D ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢ 12306 ᠨᠧᠲ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ APP ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 27 ᠪᠤᠢ᠂ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠭᠤᠧᠠᠩᠵᠧᠤ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ᠂ ᠬᠠᠩᠵᠧᠤ᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ᠂ ᠦᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠨᠠᠨ᠂ ᠹᠦᠵᠧᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠮᠧᠨ᠂ ᠴᠠᠩᠱᠠ᠂ ᠴᠧᠩᠳᠦ᠋᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ᠂ ᠯᠠᠨᠵᠧᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

高铁动车推出网络订餐服务

7月17日起,铁路部门在各省会及计划单列市所在地的27个主要高铁客运站,推出动车组列车互联网订餐服务,引进社会品牌餐食,为旅客提供更多品种、口味的餐食服务。
  7月17日起,乘坐G、D字头的动车组列车出行的旅客,可以通过12306网站、手机APP等方式预订,既可以订所乘列车餐车供应的餐食,也可预订沿途供餐站供应的社会品牌餐食。此次试点的供餐站共27个,主要是上海、天津、广州、南京、杭州、西安、沈阳、长春、武汉、济南、福州、厦门、长沙、成都、重庆、兰州等省会及计划单列市所在地高铁客运站,旅客订餐成功后,铁路站车服务人员会把餐食送到订餐旅客指定的车厢和席位。

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .