ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠰᠤᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠣᠳᠠᠰᠦᠨ··取消手机国内长途漫游费

取消手机国内长途漫游费

中国电信加快提速降费,9月1日起,全面取消手机国内长途漫游费,比年初计划提前了一个月完成。

Posted in ᠲᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ|生活助手 and tagged .