ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠰᠤᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠣᠳᠠᠰᠦᠨ··取消手机国内长途漫游费

ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠰᠤᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠣᠳᠠᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠡᠰᠤᠨ ᠦ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠡᠰᠤᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠣᠳᠠᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠡᠰᠤᠨ ᠦ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

取消手机国内长途漫游费

中国电信加快提速降费,9月1日起,全面取消手机国内长途漫游费,比年初计划提前了一个月完成。

Posted in ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ| 财富信息 and tagged .