ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ“美丽草原我的家——内蒙古科尔沁版画展”在柏林开幕

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ - ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ》ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 55 ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠭᠧᠨ ᠵᠦ᠄《ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ》ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠤ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠨᠢ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 

“美丽草原我的家——内蒙古科尔沁版画展”在柏林开幕

近日,由柏林中国文化中心主办的“美丽草原我的家——内蒙古科尔沁版画展”拉开序幕。作为2017年“美丽草原我的家——德国·中国内蒙古文化年”的系列活动之一,本次展览共展出包括9幅少儿版画在内的55幅版画作品。
  内蒙古通辽市文化新闻出版广电局副局长齐根柱在致辞中介绍说,科尔沁版画兴起于20世纪50年代,完美地将蒙古族特有的审美情趣和粗犷的版画语言结合在一起。在他看来,此次展览是展示内蒙古地区、特别是通辽市开展对外文化交流的重要实践,将对促进中德两国在文化领域的交流与合作以及增进两国人民的相互了解发挥重要作用。
  据悉,本次展览将持续到8月29日。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .