ᠳᠦᠬᠡᠨᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯᠲᠠ传承与发展中的烙画

ᠳᠦᠬᠡᠨᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯᠲᠠ

64 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠤᠤ ᠶᠧᠤ ᠶᠧᠤ ᠳᠦᠬᠡᠨᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠠᠳ 41 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ》ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ᠳᠦᠬᠡᠨᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠭᠠᠷ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

传承与发展中的烙画

烙画古称“火针刺绣”,是一门传承了千年的艺术,其以火为“墨”,以导热性能好的金属(例如铜)为画笔,以椴木板为媒介,通过加热金属画笔使木板发生不同程度和方式的炭化,以呈现出自然的淡黄、中黄、棕、褐、黑等多种色彩和不同的质感、立体感、光感等,从而组织出内容丰富的画面。

来源:新华社发

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .