ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠯᠤᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ·· 第二届“体彩杯”中蒙韩国际青少年跆拳道邀请赛举行

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《 ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠯᠤᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ 》ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠺᠠᠨᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠯᠤᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ》ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠺᠠᠨᠳᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠵᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠤᠧᠸ ᠵᠧᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

二连市举办第二届“体彩杯”中蒙韩国际青少年跆拳道邀请赛

近日,在二连市海关体育馆,举办了2016中国·二连第二届“体彩杯”中蒙韩国际青少年跆拳道邀请赛。
  比赛为期两天,最终蒙古国代表队获得团体赛第一名,二连市亚奥武道馆获得团体赛第二名,陕西省代表队获得团体赛第三名。
 来源:二连市文体新广局

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ|教育培训 and tagged .