ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷ 西乌旗牧民胡日勒巴特尔的“那达慕”

ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠤᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ《 ᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷ 》 ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠡᠭ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠫᠧᠡᠭ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 3100 ᠮᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ 100 ᠬᠤᠨᠢ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠦᠨᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠤᠯᠡ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠁ 》  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠨ ᠦᠰᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠳᠦ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃

     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

西乌旗牧民胡日勒巴特尔的“那达慕”

 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .