ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠷᠢᠨᠴᠢᠡᠨᠤᠷᠪᠤ作曲家仁钦敖日布

 

ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠷᠢᠨᠴᠢᠡᠨᠤᠷᠪᠤ

 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠷᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠡᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ《 ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠴᠡᠬᠡᠯᠬᠡᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠶᠡᠯᠭᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠯᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ《5.1》ᠢᠡᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠡᠭ ᠦᠨ ᠱᠡᠩᠨᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠬᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠪᠡ᠃
 ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠵᠢᠯ《 ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 60 ᠲᠦᠮᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠵᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠨᠤᠷᠪᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠨ᠃
 ᠠᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢ ᠹᠧᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠨᠤᠷᠪᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ᠃ ᠴᠢ ᠹᠧᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠡᠨ《 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ︖》᠂ 《ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠠᠳᠡᠬ》᠂ 《ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ 》 ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠤᠷ ᠠᠮᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠷᠢᠡᠴᠢᠡᠨᠤᠷᠪᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠶᠡᠡᠨᠡᠭᠤᠷ ᠠᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠤᠬ ᠡᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠤ᠂ 1972 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠬᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠵᠤ᠂ 1978  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ 1982  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ 29 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠡᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠨᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠠᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢ ᠹᠧᠡᠭ᠂ 《 ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠬ 》᠂ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠹᠧᠡᠭ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

作曲家仁钦敖日布

创作电影《戈壁红驼》主题曲、背景音乐的作曲家仁钦敖日布,恰到好处的用音乐展现了人与自然的和谐之美。2015年,由仁钦敖日布作词作曲,歌手寒风演唱的歌曲《热情的草原你不要喝醉》荣获2015年度呼和浩特市五个一工程原创歌曲作品奖。
 听过蒙古歌王齐峰歌曲的人,都知道蒙古族作曲家仁钦敖日布老师的大名,齐峰演唱过他作曲的歌曲有:《成吉思汗你在哪里》《蓝色的哈达》《萨仁高娃》等;这些歌曲充满着蒙古大草原的味道,荡漾着草根的清香,洋溢着浓浓的奶香,也飘荡着奶酒的芳香。 
 仁钦敖日布是一位来自乌拉特草原的蒙古人,1978年考入内蒙古师大音乐系,毕业后分配到呼市任教,后因病退休;多年来他创作了许多脍炙人口的歌曲,得到内蒙古知名歌手的青睐;他作词作曲并演唱的《草原夜色暖如春》就是其中之一;这首草原小夜曲,打破了小夜曲总是男女情爱的老套,通篇没有一个情爱之词,但又充满了深沉的爱;仁钦老师把情感毫无保留的奉献给了生他养他呵护他的故乡草原;他的演唱轻柔明快,感情细腻,把夏日草原的夜色之美,如诗画般的展现在人们的面前;歌曲结尾还有齐峰老师柔美悠远的长调,是一首优美的不可多得的佳作。合作歌手有新一代“草原歌王”齐峰、蒙古族音乐组合《弓箭组合》、歌手寒风、嘎尔迪等。
     来源:内蒙古启言网编译

Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .