ᠢᠷᠡᠬᠦ 10 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ 未来10天高温仍将持续

ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠢᠷᠡᠬᠦ 10 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 20 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 18 ᠴᠠᠭ ᠲᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ 21 ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠧᠠᠢᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠧᠠᠢ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ 35 ᠭᠷᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠵᠢᠱᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠮᠦᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ 21 — 23 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠧᠠᠢᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠧᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ 39 — 40 ᠭᠷᠡᠳᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

未来10天高温仍将持续

中央气象台20日18时发布高温橙色预警,预计21日白天,西北地区东部、华北南部、黄淮大部、江淮、江汉、江南以及重庆等地有35℃以上高温天气。
  预计未来10天,影响我国的高温天气仍将持续,并且21—23日高温强度还将明显增强,黄淮、江淮等地部分地区日最高气温可达39—40℃,接近或达到历史极值。
   来源:人民网

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .