ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠢᠭᠣᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ··· 甘肃黄土高原马鞭草盛放引游人观花赏景

ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠢᠭᠣᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠣᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ 《 ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ 》 ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠣᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

甘肃黄土高原马鞭草盛放引游人观花赏景

盛夏时节,甘肃永靖县刘家峡南滨河路的十里花堤,大片的马鞭草盛放如“紫色海洋”,吸引游人纷至沓来,观花赏景。
来源:新华网

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .