ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ 《 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ》 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ 蒙古剧《鸿嘎鲁》公演

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ 《 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ》 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ 《 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ 》 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠨᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 2017 ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠲᠠᠴᠢ · ᠭᠠᠩ ᠤᠨ 《 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠬᠤ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠨᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

蒙古剧《鸿嘎鲁》公演

舞台剧《鸿嘎鲁》从今年2月份开始创作,经过5个多月的紧张创作排练,近日在旗市民中心影剧院连演两场,首次公演大获好评,取得圆满成功。由中旗乌兰牧骑演员演出,让观众真切感受到乌拉特草原文化和《鸿雁》文化。
 来源:《巴彦淖尔日报》

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .