ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 出售阿旗宝格都乌拉西街商业楼

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠳᠡᠬᠢ 1260 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 15394799998 1364479400

文图无关

出售阿旗宝格都乌拉西街商业楼

出售阿旗宝格都乌拉西街商业楼,上下楼1260平米,二层820平米(整体),一层440平米(可分成三间),上下楼可分体出售!价格面议,非诚勿扰!

电话:15394799998 13644794000

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .