ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ··· 中央民大与内蒙古合作 城川民族干部学院成立

 

ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠪᠤᠷᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠂ ᠪᠤᠷᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠡᠯᠬᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠤᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ 200 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃
  ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ  ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠪᠤᠷᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤᠷᠰᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ 6 ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠷᠳᠣᠨ ᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠂ ᠺᠠᠲᠠᠷᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠣᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ 1941 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠲᠠᠷ  ᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ 1945 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ  ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠺᠠᠲᠠᠷ  ᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠯᠣᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 1949 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠣ ᠂ 1951  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ  ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

中央民大与内蒙古合作 城川民族干部学院成立

近日,城川民族干部学院在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇揭牌成立,来自中央民族大学、内蒙古自治区党校的近200名学员参加了第一期培训班开班仪式。
  据了解,该干部学院以延安民族学院城川纪念馆和城川民族干部学院为中心,同时,将三段地革命历史纪念馆、王震井纪念园等6个纪念园馆开设为现场教学点,集中开展干部培训教育和党性修养教育。
  鄂托克前旗地处蒙陕宁三省区交界处,是中央红军创建的老解放区。1941年,中共中央在延安创办了专门培养少数民族干部的延安民族学院。1945年,延安民族学院迁址到城川,成为培养少数民族干部的摇篮。1949年延安民族学院结束办学,随后开始筹办的中央民族学院于1951年在北京成立。
    来源:中国新闻网

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .