ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠄《ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ···售书:《学生实用蒙古文写作指导》

售书 《学生实用蒙古文写作指导》

镶黄旗蒙古中学老师乌云花尔老师新出版的书 《学生实用蒙古文写作指导》
售书地点:青格勒小区信用社往北100米 满都拉图生活用品店

Posted in ᠨᠤᠮ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ |名著推荐 and tagged .