ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ世界柔道大奖赛:赛音吉日嘎拉夺冠

ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ( ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ) ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ

7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠎(ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ)  ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 73 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶ᠋ᠳᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

世界柔道大奖赛(中国站):赛音吉日嘎拉夺冠

7月1日,获得男子73公斤级冠军的中国选手赛音吉日嘎拉在领奖台上。当日,在内蒙古呼和浩特市举行的2017年世界柔道大奖赛(中国站)第二日比赛中,中国选手赛音吉日嘎拉在男子73公斤级决赛中战胜加拿大选手亚瑟·马热利东,获得冠军。
   来源:新华社

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .