ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ匠心入皮艺 展手作之美

 

ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠶᠢᠴᠢᠤᠸᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠱᠸᠩ ᠺᠦᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠦᠷᠡᠨ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ《 ᠮᠦᠷᠡᠨ· ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ》 ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠪ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠵᠦᠢᠵᠤ ᠡᠰᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠲᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃
  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠸᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭ᠍ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

匠心入皮艺 展手作之美

近日,在呼和浩特市玉泉区大盛魁文创园,皮艺师在制作皮雕壁画。内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大盛魁文创园有一个蒙古族皮艺手工馆,带头人木仁2007年从内蒙古大学艺术学院艺术设计系毕业后,创办了“牧·匠”皮艺工作室。
  一块块皮革通过创意设计和手工雕刻、压花、印花、拼贴、彩绘制作成皮艺作品,为皮革赋予了新的“生命”。
  这些构思精巧的作品赢得了大家的喜爱,也为工作室带来了商机,线上他们利用电商平台进行订单式销售,线下他们入驻商场、参加展览,一次次用自己的作品让人们感受到了草原文化的独特魅力。
  来源:新华社

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .