ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠥᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 旅蒙华侨友谊学校

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠥᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

《 ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠥᠯ》 ᠥᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
《 ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠥᠯ》 ᠥᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠽᠤᠤᠷᠧᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ
ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1964 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠨᠡᠷ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ 1999  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2001  ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠰᠢᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠥᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ 1440 ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ 1993  ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠳᠦ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠳᠦ 21 ᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡ 620 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ 90% ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠥ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 30 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ 13 ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ᠂ 17 ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 2006  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠥᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2009 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ 《 ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ》 ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠧᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ 》᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ》 ᠣᠳᠣᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ —— ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ᠃

 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ   ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 《 ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠦᠷ》 ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ 《 ᠺᠦᠩᠽᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠴᠤᠮᠤ 》 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠥ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠥᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

旅蒙华侨友谊学校

旅蒙华侨友谊学校是目前蒙古国惟一一所华侨学校,其历史可溯及1956年9月在乌兰巴托成立的培才学校。培才学校是中国政府为解决当时援蒙员工的子女教育问题而成立的,由周恩来总理亲自命名。培才学校同时招收华侨学生,由于中蒙两国关系的交恶,培才学校规模逐渐缩小,于1976年停办。为解决当地华侨子弟的教育问题,时任旅蒙华侨协会主任的赵廷源先生于1964年9月领导创建了华侨子弟学校。
 华侨子弟学校成立之初,条件十分简陋。几十年来,师生们一直在缺少供暖设备的木头平房坚持学习中华语言文化。办学至今,四易校址。在国务院侨办以及国内各界人士以及当地华侨的热心捐助下,于2001年7月26日建成了建筑面积达1440平方米的两层教学楼,实现了侨校办学条件的历史性大跨越。
 随着1989年中蒙两国关系实现正常化,特别是自90年代中期开始,蒙古对汉语的需求日渐升温。应蒙古学生家长的要求,侨校自1993年开始招收本地学生。为了顺应时代发展的要求,经有关方面研究批准,华侨子弟学校于1999年9月29日更名为旅蒙华侨友谊学校。
 学校的学生数从2000年的400多人持续增长到目前的700多人,其中侨生一直保持在100余人,其余大部分是蒙古学生,也有少数韩国学生。其中,大部分学生是半日制学习,少数是周末双休日补习学生。
 旅蒙华侨友谊学校现有教师19人,其中有中国国务院侨办派遣的2位汉语教学专家,华侨教师14人。
 侨校按照中国的学制,从2000年开始使用中国九年义务教育教材。为了更突出汉语教学,目前学校已在中国汉语教学专家的指导下进行教学改革,拟把传统的母语教育模式改革为外语教育。在兼顾侨校特色的前提下,在语言教学方面将更加重视汉语作为外语教学的规律。
  来源:海外华校

Posted in ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .