ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ··七年后印度人口将超过中国

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠎ᠠ

ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ᠂ 2050 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 98 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠡᠴᠡ 22 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠤᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ 8300 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2030 ᠤᠨ ᠳᠤ 86 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠂ 2050 ᠤᠨ ᠳᠤ 98 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ᠂ 2100 ᠤᠨ ᠳᠤ 112 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠂ 2024 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

七年后印度人口将超过中国

 联合国21日发布 《世界人口展望》2017年修订版报告,对未来全球人口趋势和前景做了全面分析。报告称,世界人口在2050年将达到98亿,而印度人口总数将于2024年首次超过中国,成为世界第一人口大国。

报告指出,全球人口每年将新增约8300万,全球人口将在2030年达到86亿、2050年达到98亿。大约七年后,印度人口总数将首次超过中国。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .