ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ️镶黄旗:街面楼房出租️

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠄ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠢᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13947990688/13947952954

镶黄旗:街面楼房出租️

️街面楼房出租️
地址:妇幼保健院斜对面。
适合开饭馆、厨房设备齐全。价格面议。
联系电话:13947990688/13947952954

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .