ᠮᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ欲售住宅,门市

ᠮᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠂ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ 60 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ᠂ ᠬᠣᠩ ᠴᠸᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 111 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 13847054540

文图无关

欲售住宅,门市

欲售民中住宅楼下60平方米门市.鸿城小区111平方米住宅,联系电话:13847054540

Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .