ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ···北京大学多兰教授英译蒙作品《老人与海》出版发行

北京大学多兰教授英译蒙作品《老人与海》出版发行

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ》ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ》 ᠶ᠋ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠦ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰ •ᠰᠠᠨᠳᠠᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠮ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠤᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠠᠺᠢᠮ ᠭᠤᠧᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ》ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠧᠲ
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .