2017 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠷᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨᠭᠵᠸᠦ ᠳᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ2017年金砖国家运动会在广州开幕

2017 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠷᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨᠭᠵᠸᠦ ᠳᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠷᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠧᠠᠩᠵᠧᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠪᠷᠠᠽᠸᠯ ᠂ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠂ ᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
      ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

2017年金砖国家运动会在广州开幕

近日,2017年金砖国家运动会开幕式在广州市举行。来自巴西、俄罗斯、印度、南非和中国的近300名运动员报名参赛,赛事共设篮球、排球和武术三个大项、10个小项。
  来源:新华网

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .