ᠪᠠᠳᠤᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨᠭᠬᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ 巴图陶高银制工艺品

ᠪᠠᠳᠤᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨᠭᠬᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ

         ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

银匠:巴图陶高

巴图陶高银制工艺品

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ|民族工艺 and tagged .