ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ阿巴嘎旗:别里古台小区两层楼要出售

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠬᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ 104ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 1375419328 13848599016n

文图无关

阿巴嘎旗:别里古台小区两层楼要出售

阿旗别古台镇别里古台小区街面102平米的两层楼(后面有24平米的小房)要出售。价钱面议!有意者请联系!手机:13848599016n 1375419328
Posted in ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠤᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ |房屋信息 and tagged .