《ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ》ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ···中蒙采访团在西乌旗

《ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠦᠨ ᠭᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ᠁

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ——14  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ《 ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ 》ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

“走进内蒙古·感知70年”中蒙媒体联合采访活动走西乌旗

为迎接党的十九大胜利召开、庆贺自治区成立70周年,营造良好的外部舆论环境,6月12——13日,由自治区党委外宣办主办,内蒙古广播电视台承办的“走进内蒙古·感知70年”中蒙媒体联合采访活动走进锡林郭勒盟西乌旗进行采访报道,来自蒙古国、中央对外宣传和自治区等13家媒体22名记者参加采访报道活动。
  来源:内蒙古新闻网

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .